Μάρμαρο Κόκκινο Κάντιας

Δείγμα

Κόκκινο Κάντιας

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα 2690.00 kg/m2
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης 0.13 % wt
Αντοχή σε Θλίψη 110.00 kg/cm2
Αντοχή σε Κάμψη 9.00 kg/m2
Δυναμικό Μέτρο Ελαστικότητας Μη διαθέσιμη τιμή
Φθορά μετά από Τριβή 2.81 mm

Χρήσεις

Προς το παρόν δεν έχουνε καταχωρηθεί ενδεικνυόμενες χρήσεις για το υλικό.

Εφαρμογές

Προς το παρόν δεν έχουν καταχωρηθεί παραδείγματα χρήσης του υλικού σε έργα της εταιρείας μας.