Χαλαζιακός Γρανίτης Silestone Tigris Sand

Δείγμα

Silestone Tigris Sand

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα Μη διαθέσιμη τιμή
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης Μη διαθέσιμη τιμή
Αντοχή σε Θλίψη Μη διαθέσιμη τιμή
Αντοχή σε Κάμψη Μη διαθέσιμη τιμή
Δυναμικό Μέτρο Ελαστικότητας Μη διαθέσιμη τιμή
Φθορά μετά από Τριβή Μη διαθέσιμη τιμή

Χρήσεις

Βαθμός καταλληλότητας 5 από 5Επενδύσεις Εσωτερικές

Βαθμός καταλληλότητας 5 από 5Δάπεδα εσωτερικών χώρων

Βαθμός καταλληλότητας 5 από 5Πάγκοι κουζίνας

Εφαρμογές

Προς το παρόν δεν έχουν καταχωρηθεί παραδείγματα χρήσης του υλικού σε έργα της εταιρείας μας.